Privacyverklaring / Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Als Wilgehof+Sodaar persoonsgegevens verwerkt, zullen wij de huidige privacywetgeving in acht nemen. De persoonsgegevens waar wij nu over beschikken, maken wij door middel van deze privacyverklaring inzichtelijk. Daarnaast verduidelijken wij wat wij met de persoonsgegevens doen.

 

Persoonsgegevens die Wilgehof+Sodaar verwerkt

Wilgehof+Sodaar verwerkt een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat - of zodra - u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Wilgehof+Sodaar verwerkt de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- URL website

 

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u aangaande opdrachten welke u ons verstrekt en facturatie voor geleverde diensten. Dit doen wij door middel van persoonlijk contact, telefonisch contact en/of communicatie via brieven of e-mail.

 

Tevens communiceren informeren wij u periodiek over ontwikkelingen binnen onze organisatie of ander nieuws wat voor u van belang kan zijn. Dit doen wij door middel van digitale nieuwsbrieven.

 

Bewaartermijn

Wilgehof+Sodaar is niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te kunnen communiceren zullen wij de persoonsgegevens bewaren. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard.

Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd.

 

Delen met derden

Wilgehof+Sodaar verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Met de organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Beveiliging

Wilgehof+Sodaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via koen@wilgehofsodaar.nl

 

Cookies

Wilgehof+Sodaar gebruikt voor haar website alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies slaan namelijk uw voorkeursinstellingen op.

Door middel van het instellen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor de cookies. Op deze wijze worden de cookies niet opgeslagen. U kunt daarnaast ook alle informatie die eerder is opgeslagen op uw computer via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar koen@wilgehofsodaar.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Afsluitend

Wij vertrouwen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd omtrent dit onderwerp. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet deze aan ons te stellen.

 

Koen Wilgehof-Sodaar

06 212 88 306

koen@wilgehofsodaar.nl

 

 

Wilgehof+Sodaar VOF, gevestigd aan Waterigeweg 1, 3703 CK te Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Wilgehof+Sodaar: Waterigeweg 1  /  3703 CK, Zeist

0621288306  /  info@wilgehofsodaar.nl

 

Koen Wilgehof-Sodaar is de functionaris gegevensbescherming van Wilgehof+Sodaar. Hij is te bereiken via koen@wilgehofsodaar.nl.