privacy

Via onze website en/of webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als consument in dit geval. Wilgehof + Sodaar VOF, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 70444099, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • door een bestelling te plaatsen verleent u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 
Wilgehof + Sodaar is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Wilgehof + Sodaar zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze verklaring omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-06-2022.
 
Verwerking van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij verwerken de volgende (persoons)gegevens van u:
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • IP-adres
 
Doeleinden en grondslagen van verwerking
De doeleinden van deze gegevensverwerkingen zijn divers:
 • Registreren
  Bij het plaatsen van een bestelling heeft u de mogelijkheid een account aan te maken door te registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
 • Afhandelen bestelling
  Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.
  Wilgehof + Sodaar informeert u over de status van uw bestelling per email of telefonisch.
 • Nieuwsbrief
  Wilgehof + Sodaar biedt u een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 
 • Contact
  Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels door een mail te sturen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 
Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld de verzender of pakketdienst die uw bestelling levert. Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder uw voorafgaande toestemming. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.
 
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 
 
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als noodzakelijk in het kader van het doel waarvoor zij verzameld zijn, bijvoorbeeld zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist na 2 jaar inactiviteit van uw account, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor financiële gegevens).
 
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
 
Uw rechten
U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, ene klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Voor vragen over ons privacybeleid of verzoeken tot uitoefening van bovenstaande rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de gegevens opgenomen onderaan deze verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 
 
Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Hier leggen wij uit welke cookies er precies worden vastgelegd.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
 
Cookies verwijderen
Indien u handmatig de cookies in uw browser wilt verwijderen, dan kan dat natuurlijk ook. Meer over het verwijderen van cookies vindt u op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Contactgegevens
Wilgehof + Sodaar VOF
Waterigeweg 1
3703 CK Zeist
op de hoogte blijven?

schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dan laten wij je periodiek weten waar wij mee bezig zijn.